Äldreomsorg

Vår äldreomsorgspolitik bygger på fyra faktorer som är avgörande för att leva ett gott liv som äldre i Österåker, dessa är; social gemenskap och delaktighet, meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor.

Vi vill:

 • Säkerställa att alla får den hemtjänst de har rätt till, något som inte råder i dagsläget
 • Öka valfriheten inom hemtjänsten genom att skapa ett kommunalt alternativ
 • Hemtjänstutövare oavsett huvudman ska ha fullt ansvar för sina brukare
 • Anställa en syn- och hörselinstruktur som kan hjälpa äldre bli mer självständiga
 • Kommunen ska hjälpa äldre få en trygg hemgång efter en sjukhusvistelse
 • Lagen om valfrihet ska ersättas med offentlig upphandling för särskilt boende
 • Utöka arbetet med uppföljningar och granskningar av äldreomsorgens kvalitet inom kommunen och säkerställa kvalitet
 • Skapa fler möten mellan äldre och yngre genom arbeta fram en modell där yngre kan delta mer i äldres vardag
 • Skapa fler möten mellan olika kulturer inom äldreomsorgen
 • Tillsätta en e-hälsostrateg som kommer arbeta med att den tekniska utvecklingen kan stödja den personliga utvecklingen av självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet för äldre
 • Att stimulanspengar ska användas bättre för att skapa förbättringar på boende för äldre
 • Att Österåker tar hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende
 • Skapa mellanboende och generationsboende för att komplettera nuvarande boendeformer
 • Arbeta för etablerandet av ett boende enligt konceptet Boviera
 • Förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen genom att arbeta mot delade turer och arbeta för heltid som norm
 • Säkerställa en god mängd kompetent personal för äldreomsorgen
 • Ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att studera vidare  för att få den kompetens som krävs för de personalkategorier som kommer att efterfrågas i allt högre grad i framtiden
 • Säkerställa att äldre får god, näringsrik och miljömässigt hållbar mat
 • Öka kunskapen inom äldreomsorgen om demens
facebook Twitter Email