Grundskolan

Vår skolpolitik bygger på de tre viktigaste sakerna som konstaterat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten. Det är att förbättra likvärdigheten mellan skolor, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik. Österåker skall klara varje elev, och varje elev skall klara skolan.

Vi vill:

 • Öka investeringarna i skollokaler
 • Utöka mängden skolor
 • Öka kompetensen bland skolanställda om NPF
 • Ökade riktade insatser för särskillda grupper elever
 • Skolpengen ska bli elevpeng och ta mer hänsyn till individuella elevers behov
 • Tillsätta en elevhälsochef och utöka elevhälsoarbetet i övrigt
 • Stärk läraryrket med högre lön bland annat
 • Behålla de behöriga lärare vi har, rekrytera nya behöriga lärare, och ge de lärare som idag är utan behörighet möjlighet till utveckling
 • Arbeta aktivt för att minska skolfrånvaron
 • Öka investeringarna i digitalisering
 • Utöka möjligheterna till skolskjuts för barn med särskillda behov
 • Utöka mängden fritidspedagoger genom att ge barnskötare möjlighet till utbildning

facebook Twitter Email